Odznaki ustanowione przez Oddział Gdański PTTK
 

 

    REGULAMIN

   TURYSTYCZNEJ ODZNAKI

ŻÓŁTEGO SZLAKU „TRÓJMIEJSKIEGO”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Turystyczna Odznaka Żółtego Szlaku „Trójmiejskiego” zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK, uchwałą zarządu w lutym 1976 r. na wniosek Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki”.

2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację turystyki pieszej w obrębie Trójmiasta oraz zachęcenie do przebycia pieszo żółtego szlaku „Trójmiejskiego” wpisanego do ewidencji szlaków pod pozycją GD 1206 y.

3. Odznaka jest stała – jednostopniowa.

 

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1. Odznakę może zdobywać każdy turysta pieszy bez względu na wiek, indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

2. Warunkiem zdobycia odznaki jest przebycie pieszo znakowanego kolorem żółtym, szlaku pieszego „Trójmiejskiego” na trasie: Gdańsk PKS – Złota Karczma – Gołębiewo – Krykulec – Gdynia PKP w dowolnym kierunku oraz z dowolnym podziałem na odcinki dziennych marszrut.

3. Udokumentowanie przebycia szlaku następuje na tych samych zasadach co przebycie tras przy zdobywaniu Odznaki Turystyki Pieszej, a więc przede wszystkim przez wpisanie wycieczki do Książeczki wycieczek Pieszych i potwierdzenie przez Przodownika Turystyki Pieszej.

 

III. WERYFIKACJA

1. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej przy Klubie Turystów Pieszych „Bąbelki”, do którego należy składać książeczki.

2. Książeczki OTP można również składać do weryfikacji w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45.

3. Odznakę zakupić można w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK na podstawie zapisu weryfikacyjnego w Książeczce Wycieczek Pieszych.

4. Przebycie szlaku można zaliczyć także do Odznaki Turystyki Pieszej.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Gdańskiego PTTK.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.09.1999 r. zatwierdzony uchwałą nr 34/99 Plenum Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK

z dnia 25.08.1999 r. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy

 

 

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEJ
"MIŁOŚNIK GDAŃSKA"

 

I   ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. W celu popularyzacji historii, kultury i walorów krajoznawczych Gdańska  oraz zachęcenia turystów do poznania naszego grodu, Zarząd  PTTK Oddziału Gdańskiego  im. dr. Jerzego Szukalskiego, decyzją z  dnia 5 kwietnia 1995 r. ustanowił odznakę "Miłośnik Gdańska".

Regulamin odznaki został znowelizowany  Uchwałą nr 65 /ZO/XX/2019 PTTK Oddziału Gdańskiego z dnia 30.01.2019 roku.

2. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 6 lat, na terenie administracyjnym miasta Gdańska podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych.

3. Odznaka posiada dwa stopnie: niebieski i złoty.

4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza - Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK Oddziału Gdańskiego (ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk)

     Kontakt:   tel. (58) 301-60-96,  e-mail : biuro@pttk-gdansk.pl

5. Odznaka może być zdobywana przez cały rok. Czas zdobywania nie jest ograniczony.
     W jednym  roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

II. WARUNKI  ZDOBYWANIA  ODZNAKI


 A. W stopniu niebieskim (pierwszym):

 1. Zwiedzenie w czasie wycieczek pieszych lub rowerowych 15 obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie.
 2. Zwiedzenie 5 muzeów gdańskich z listy znajdującej się w regulaminie.
 3. Zwiedzenie w Gdańsku-Oliwie: Bazyliki archikatedralnej, Parku Oliwskiego
  im. Adama Mickiewicza, Pałacu Opatów .
 4. Odbycie wycieczki pieszej lub rowerowej na trasie: Jelitkowo – Brzeźno- Nowy Port.

B. W stopniu złotym (drugim):

 1. Zwiedzenie w czasie wycieczek pieszych lub rowerowych kolejnych 20 obiektów zabytkowych  z  listy znajdującej się w regulaminie.
 2. Zwiedzenie kolejnych 5 muzeów gdańskich z listy znajdującej się w regulaminie.
 3. Odbycie rejsu statkiem wycieczkowym na Westerplatte i zwiedzenie Pola Bitwy Westerplatte.
 4. Zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności.
 5. Szlakiem Trójmiejskim" na trasie: Gdańsk Dworzec PKS - Góra Gradowa (punkt  widokowy) - Jaśkowa Dolina (Gaj Gutenberega) Matemblewo – Złota Karczma.
 6. Odbycie wycieczki pieszej po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego "Żółtym 

C. Obiekty zabytkowe:

 1. Dworzec Główny PKP, Pomnik  Kindertransportów
 2. Złota Kamienica.
 3. Dom Angielski.
 4. Dom Schumannów.
 5. Wielka Zbrojownia.
 6. Hala Targowa.
 7. Wielki Młyn.
 8. Brama Nizinna.
 9. Brama Zielona.
 10. Brama Mariacka.
 11. Baszta Biała.
 12. Brama Stągiewna.
 13. Brama Żuławska.
 14. Śluza Kamienna.
 15. Góra Gradowa.
 16. Pomnik Króla Jana III Sobieskiego.
 17. Pomnik Poległych Stoczniowców 1970.
 18. Biblioteka PAN.
 19. Bazylika Mariacka.
 20. Kaplica Królewska.
 21. Dwór Bractwa Św. Jerzego.
 22. Nowy Ratusz
 23. Brama Wyżynna.
 24. Ratusz Starego Miasta.
 25. Kościół św. Katarzyny.
 26. Kościół św. Brygidy.
 27. Kościół św. Mikołaja.
 28. Kościół św. Piotra i Pawła.
 29. Kościół św. Jana.
 30. Kościół św. Elżbiety.
 31. Kościół św. Józefa.
 32. Kościół św. Trójcy.
 33. Kościół św. Ignacego Loyoli.
 34. Park Oruński.
 35.  Latarnia morska Gdańsk Nowy Port.

D. Muzea:

 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku.
 2. Narodowe Muzeum Morskie (Żuraw Gdański, statek "Sołdek", Spichlerze  na Ołowiance).
 3. Muzeum Bursztynu.
 4. Muzeum Archeologiczne (siedziba Główna).
 5. Muzeum II Wojny Światowej.
 6. Muzeum  Gdańska –Ratusz Głównego Miasta.
 7. Dwór Artusa
 8. Dom Uphagena.
 9. Muzeum Poczty Polskiej.
 10. Twierdza Wisłoujście.
 11. Piwnica Romańska.

E.  Zwiedzane obiekty i muzea nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia    odznaki.

F. Odznakę „Miłośnik Gdańska” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

G. Ubiegający się o przyznanie odznaki prowadzi w sposób dowolny kronikę odznaki  (może być również w formie elektronicznej na nośniku CD i innymi).

 W kronice należy podać następujące informacje:

 • imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania zainteresowanego
 • informację o przynależności do PTTK oraz posiadanych   uprawnieniach
 • zestawienie  odbytych i potwierdzonych  wymagań na dany stopień odznaki      

Zdobywanie odznaki powinno być potwierdzone w terenie: fotografią zdobywającego odznakę na tle obiektu, odciskiem pieczęci obiektu, biletem wstępu lub  pieczęcią albo  podpisem kierowników wycieczek, opiekunów SKKT oraz osób  posiadających uprawnienia na obszar Gdańska przodowników turystyki  pieszej  i kolarskiej,  instruktorów krajoznawstwa, przewodników miejskich-obecnych podczas zwiedzania.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W chwili nowelizacji Regulaminu osoby, które zweryfikowały pierwszy stopień  odznaki „Miłośnik Gdańska” i są w trakcie zdobywania odznaki w stopniu drugim,  mogą dokończyć jej zdobywanie według dotychczasowych zasad do 31 grudnia 2021.
 2. Podstawą do zakupu odznaki w biurze PTTK Oddziału Gdańskiego  jest legitymacja wydana przez Komisję Krajoznawczą PTTK Oddziału Gdańskiego.
 3. Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz Gdańska oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie Gdańska Odznaka "Miłośnik Gdańska" w stopniu złotym może być przyznana honorowo przez Zarząd PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego.
 4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego.

 

 

REGULAMIN

ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

„ELEKTROWNIE WODNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

Elektrownie Wodne na Pomorzu są przykładami rozwoju techniki i energetyki w XIX i XX wieku, położone są w pięknym pomorskim krajobrazie, a swoją ciekawą architekturą przemysłową z dawnych czasów wzbogacają ten krajobraz. W celu popularyzacji jak i zachęcenia turystów do poznania Pomorza Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego decyzją z dnia 26.10.2011 r. ustanowił Odznakę Krajoznawczą „Elektrownie Wodne Województwa Pomorskiego”.

Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić elektrownie znajdujące się na pomorskich rzekach Łeba, Łupawa, Nogat, Słupia, Radunia, Wda, Wierzyca i ich dopływach.

W celu ułatwienia opracowania regulaminu odznaki używa się skrótu EW.

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta indywidualnie lub grupowo.
 2. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.
 3. Odznaka posiada cztery stopnie – popularny, brązowy, srebrny, złoty. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza Oddziału Gdańskiego PTTK, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk.
 4. Odznaka może być zdobywana przez cały rok, podczas wycieczek wszystkich dyscyplin turystyki kwalifikowanej, a także podczas imprez turystycznych organizowanych przez Oddział Gdański PTTK.
 5. Warunki zdobywania Odznaki:
 • w stopniu popularnym zwiedzić dowolne 3 Elektrownie Wodne (EW) wybrane z listy załączonej do regulaminu,
 • w stopniu brązowym zwiedzamy 7 dowolnych EW wybranych z listy załączonej do regulaminu odwiedzając dwie pomorskie rzeki,
 • w stopniu srebrnym zwiedzamy 13 dowolnych EW wybranych z listy załączonej do regulaminu odwiedzając trzy pomorskie rzeki,
 • w stopniu złotym zwiedzamy 20 dowolnych EW wybranych z listy załączonej do regulaminu odwiedzając sześć rzek Pomorza.
 1. Normy na stopnie odznaki można zdobywać w dowolnym czasie.
 2. Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki.
 3. Punkty zdobyte na Odznakę Krajoznawczą „Elektrownie Wodne Województwa Pomorskiego”, można równocześnie zaliczać przy zdobywaniu innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.
 4. Ubiegający się o przyznanie odznaki danego stopnia obowiązany jest przedstawić weryfikatorowi informacje zawierające jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, rok urodzenia i zestawienie odbytych i potwierdzonych, wymaganych regulaminem obiektów. Sposób opracowania dokumentacji jest dowolny. Potwierdzenia należy uzyskiwać u kierowników wycieczek, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, a także bezpośrednio w obiektach zwiedzanych lub ich sąsiedztwie.
 5. Podstawą dającą prawo zakupu odznaki jest zapis weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej Oddziału Gdańskiego PTTK.
 6. Za zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji elektrowni wodnych dla turystyki i krajoznawstwa odznaka może być przyznana honorowo przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK.
 7. Interpretacja regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Oddziału Gdańskiego PTTK.
 8. Odznakę można zakupić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45 w Gdańsku.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Spis elektrowni wodnych w powiatach województwa pomorskiego

Powiat bytowski

 1. EW Kozin, rz. Łupawa.
 2. EW Kozin, rz. Bukowina.
 3. EW Podkomorzych, rz. Łupawa.
 4. EW Bujno Trzebielino, rz. Pokrzywna.
 5. EW Struga Soszyce, rz. Słupia.
 6. EW Hydrowat Barnowiec, rz. Kamienica.
 7. EW Borowy Młyn, rz. Gwiazda.
 8. EW Kawczyn I Kawcze, rz. Studzienica.
 9. EW Kawczyn II Kawcze, rz. Studzienica.
 10. EW Żurawi Młyn Ciemno, rz. Kamienica.

Powiat chojnicki

 1. EW Lutomski Nowy Młyn, rz. Czerska Struga.
 2. EW Młynek, rz. Parzenica.
 3. EW Wojtal, rz. Wda.
 4. EW Rolnik, rz. Zubrzyca.
 5. EW Czernica, rz. Rów Czernicki.
 6. EW Zawada, rz. Niechwaszcz.
 7. EW Kaszuba, rz. Zubrzyca.
 8. EW Mylof, rz. Brda.

Powiat człuchowski

 1. EW Buszkowo, rz. Chrząstawa.

Powiat gdański

 1. EW Pruszcz, rz. Radunia.
 2. EW Juszkowo, rz. Radunia.
 3. EW Kuźnice, rz. Radunia.
 4. EW Prędzieszyn, rz. Radunia.
 5. EW Straszyn, rz. Radunia.
 6. EW Łapino, rz. Radunia.
 7. EW Bielkowo, rz. Radunia.

Powiat kartuski

 1. EW Żukowo, rz. Radunia.
 2. EW Lniska, rz. Radunia.
 3. EW Młynek, rz. Mała Supina.
 4. EW Rutki, rz. Radunia.

Powiat kościerski

 1. EW Zamek Kiszewski, rz. Wierzyca.
 2. EW Ruda Młyn, rz. Wierzyca.
 3. EW Nowa Kiszewa, rz. Wierzyca.
 4. EW Grzybowski Młyn, rz. Trzebiocha.
 5. EW Korne, rz. Borowa.
 6. EW Wietrznica, rz. Radnica.

Powiat lęborski

 1. EW Białogarda, rz. Struga Rybnicka.
 2. EW Osowo, rz. Okalica.

Powiat malborski

 1. EW Rakowiec, rz. Nogat.

Powiat pucki

 1. EW Brzyno, rz. Bychowska Struga.
 2. EW Smolno, rz. Gizdepka.

Miasto Słupsk

 1. EW Słupsk Zamek, rz. Kanał Młyński.
 2. EW Słupsk Wyspa, rz. Kanał Młyński.

Powiat słupski

 1. EW Krzynia, rz. Słupia.
 2. EW Konradowi, rz. Słupia.
 3. EW Żelkowo, rz. Łupawa.
 4. EW Smołdzino, rz. Łupawa.
 5. EW Łabień I, rz. Łupawa.
 6. EW Łabień II, rz. Łupawa.
 7. EW Łupawa, rz. Łupawa.
 8. EW Poganice, rz. Łupawa.
 9. EW Ciecholub, rz. Studnia.
 10. EW Jawory, rz. Skatowa.
 11. EW Główczyce, rz. Ciek Główczycki.
 12. EW Skarszew Dolny, rz. Skatowa.

 

Powiat starogardzki

 1. EW Klincz, rz. Wieżyca.
 2. EW Owidz, rz. Wieżyca.
 3. EW Czarnocińskie Piece, rz. Wieżyca.
 4. EW Starogard Gdański, rz. Wierzyca.
 5. EW Nowa Wieś Rzeczna, rz. Piesienica.
 6. EW Wdecki Młyn, rz. Wda.
 7. EW Dolina Skarszewy, rz. Wietcisa.
 8. EW Młyn Skarszewy, rz. Wietcisa.
 9. EW Młyńsk, rz. Struga Młyńska.

Powiat tczewski

 1. EW Brodzkie Młyny, rz. Wierzyca.
 2. EW Stocki Młyn, rz. Wierzyca.
 3. EW Pelplin, rz. Wierzyca.
 4. EW Mała Karczma, rz. Struga Młyńska.

Spis zawiera 68 EW położonych na rzekach pomorskich.